QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt: nhận hàng và thanh toán tiền mặt cho nhân viên của Công ty Thái Thuận.